Οι συνεδρίες είναι συνήθως εβδομαδιαίες και η διάρκεια τους 50 λεπτά.

Στις πρώτες συνεδρίες είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δυσκολίες, τα ψυχικά και σωματικά συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται, καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις συνθήκες κατά τις οποίες παρουσιάζονται. Στην συνέχεια τίθενται σε συνεργασία με την/τον θεραπευτή οι στόχοι που θα δουλευτούν κατά την διάρκεια της θεραπείας ιεραρχημένοι ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και προτεραιότητας.

Οι αρχικοί στόχοι μπορεί να τροποποιηθούν στην πορεία της θεραπείας ή να χωριστούν σε μικρότερους στόχους. Κάθε στάδιο της θεραπείας εξηγείται από την/τον θεραπευτή.

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.